ترشحات سینه و احتمال سرطان در برخی موارد ترشحات نوک پستان از سرطان خبر می‌دهد. احتمال سرطان سینه در موارد زیر بیشتر است: هم‌زمان توده‌ای در سینه‌ها احساس شود. ترشح، یک‌طرفه باشد. ترشح، خونی باشد. ترشح به‌صورت خودبه‌خود و ادامه‌دار …

بیشتر بخوانید