دستگاه پلاسما سرد و گرم پلاسمای سرد (NTP) چیست؟ تخلیه الکتریکی در این نوع پلاسما به دلیل شرایط و چگونگی تخلیه, می تواند منبع ایجاد الکترونها , یونهای مثبت و تابش فرابنفش باشد. آرک حاصل از پلاسمای سرد بدلیل کوتاهی و سطح وسیع …

بیشتر بخوانید