زایمان سزارین اصفهان زایمان سزارین اصفهان  : تاکنون حتما دریافته اید که یک پزشک زنان و زایمان، تا چه اندازه می تواند در نتیجه زایمان موثر باشد. بنابراین زایمان سزارینی راحت است که تحت نظارت پزشکی متبحر انجام گیرد. اما …

بیشتر بخوانید


زایمان سزارین چگونه انجام می شود؟ خانمی که قصد زایمان سزارین را دارد، یا بیهوش می شود و یا بی حسی موضعی برای او استفاده می گردد که در هر صورت، حین زایمان، دردی احساس نمی شود. در این مورد …

بیشتر بخوانید