پایپل ( کورتاژ سرپایی ) تست پایپل چیست؟ پایپل بیوپسی یا بیوپسی آندومتر یا نمونه گیری پایپل به برداشتن بخش کوچکی از بافت داخلی رحم به نام اندومتریوم اشاره دارد. بیوپسی اندومتر رحم می تواند تغییرات سلولی ناشی از بافت های غیر نرمال یا تغییر در …

بیشتر بخوانید