توده 15سانتی متری در خانم 45ساله که تومور کامل خارج شد و رحم و تخمدان روبرو حفظ شد.

متخصص زنان اصفهان | drfahimeh_sabet_ توده 15 سانتی

برای اطلاعات بیشتر به صفحه رسمی دکتر ثابت مراجعه نمایید .

متخصص زنان اصفهان دکتر فهیمه ثابت