تومور بوردر لاین 20سانتی در خانم 48ساله که به طور کامل خارج شد  .

متخصص زنان اصفهان | تومور بوردرلاین

 

دکتر فهیمه ثابتمتخصص زنان اصفهان