جراحی برداشت میوم رحمی متعدد

جراحی برداشت میوم رحمی :  میوم ها در خانم 42 ساله که به طور کامل خارج شد و رحم حفظ شد .

متخصص زنان اصفهان | میوم رحم متعدد

 

مطالب خواندنی : 

ارتباط با ما