میوم بزرگ رحمی که به طور کامل خارج شد و رحم حفظ شد . 

متخصص زنان اصفهان | جراحی برداشت میوم بزرگ

 

بیشتر بدانید :