جراحی رادیکال هیسترکتومی

سرطان دهانه رحم در خانم 38 که تحت جراحی رادیکال هیسترکتومی بسیار کامل و موفق قرار گرفت.

متخصص زنان اصفهان

مطالب خواندنی و پیشنهادی :

 

ارتباط با دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان