رحم میوماتوز (میوم های متعدد رحمی)در خانمی که خونریزی غیر طبیعی داشتند که با موفقیت انجام شد .

متخصص زنان اصفهان | رحم میوماتوز (میوم های متعدد رحمی)

مطالب پیشنهادی مرتبط : 

 

صفحه رسمی دکتر فهیمه ثابت