کانسر (سرطان) رحم در خانم ۴۸ ساله

جراحی برداشت رحم توسط دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان

 

مطالب پیشنهادی :