میوم بزرگ رحمی

رحم با میوم بزرگ رحمی در خانم 42ساله که به طور کامل خارج شد و تخمدان ها حفظ شد.

مطالب آموزنده : 

صفحه رسمی دکتر فهیمه ثابت