همی ولوکتومی یا برداشتن یک طرفه ولو در خانم مبتلا به کانسر ولو

برداشتن یک طرفه ولو و سرطان ناحیه تناسلی خارجی

متخصص زنان اصفهان | همی ولوکتومی

 

مطالب خواندنی و آموزنده :